پایه دوازدهم و کنکور

 

تاریخ آزمون مباحث ساعت شروع
11/26 نوسان/ موج/ الکترومغناطیس/ صوت 12:30
12/10 اتمی/ هسته ای/ حرکت/ کولن/ میدان 12:30
12/17 دینامیک/ جاری مدار 12:30
12/24 کل مبحث 1/ الکتریسیته ساکن/ جاری مدار 12:30

 

 

پایه یازدهم

 

تاریخ آزمون مباحث ساعت شروع
11/26 قانون کولن/ شدت میدان/ پتانسیل/ خازن 12:30
12/10 خازن/ پتانسیل/ جاری مدار تا ابتدای توان در مدار 12:30
12/17 کل الکتریسیته جاری مدار/ مغناطیس (نیروی وارد بر ذره و سیم) 12:30
12/24 الکتریسیته ساکن/ جاری مدار/ مغناطیس 12:30