شروع کلاس ها: هفته سوم اسفند ماه

مباحث دوره تا ابتدای تیر ( حرکت – دینامیک)

 

ریز برنامه کلاس ها:

هفته سوم اسفند 2 جلسه حرکت هفته دوم تیر 2 جلسه نوسان
هفته چهارم اسفند 2 جلسه حرکت هفته سوم تیر 2 جلسه موج و الکترومغناطیس
هفته سوم فروردین 2 جلسه حرکت هفته چهارم تیر 2 جلسه صوت و برهم نهی
هفته چهارم فروردین 2 جلسه حرکت هفته اول مرداد 2 جلسه ادامه برهم نهی
هفته اول اردیبهشت 2 جلسه حرکت هفته دوم مرداد 2 جلسه ایستگاه مرور اول
هفته دوم اردیبهشت 2 جلسه دینامیک هفته سوم مرداد 2 جلسه اتمی
هفته سوم اردیبهشت 2 جلسه دینامیک هفته چهارم مرداد 2 جلسه هسته ای و اتمام کتاب دوازدهم
هفته چهارم اردیبهشت 2 جلسه دینامیک هفته اول شهریور 2 جلسه حرکت و دینامیک
هفته چهارم خرداد 2 جلسه دینامیک هفته دوم شهریور 2 جلسه ایستگاه مرور دوم
18 جلسه 18 جلسه