سرفصل آزمون هدف آنالیز کنکورها تکالیف منبع درسی زمان
حرکت 30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 93

رشته ریاضی – داخل و خارج

ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 17-23 فروردین
دینامیک / کار انرژی 30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 94رشته ریاضی – داخل و خارج ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 24-30 فروردین
کولن/ شدت میدان/ پتانسیل خازن 30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 95رشته ریاضی – داخل و خارج ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 31 فروردین تا 6 اردیبهشت
نوسان/ موج 30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 96رشته ریاضی – داخل و خارج ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 7-13 اردیبهشت
صوت/ الکترومغناطیس 

(شکست مرتبط با الکتریکی)

30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 97رشته ریاضی – داخل و خارج ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 14-20 اردیبهشت
اتمی/ هسته ای 30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 93رشته تجربی – داخل و خارج ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 21-27 اردیبهشت
الکتریسیته جاری مدار 30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 94رشته تجربی – داخل و خارج ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 28 اردیبهشت تا 3 خرداد
مغناطیس و القا 30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 95رشته تجربی – داخل و خارج ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 4-10 خرداد
گرما/ فشار 30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 96رشته تجربی – داخل و خارج ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 11-17 خرداد
نور هندسی و شکست 30 تست به سبک کنکور

20 تست ریز مفهومی تالیفی

فیزیک کنکور – سال 97رشته تجربی – داخل و خارج ترکیبی 3 سطحی، گاج، خیلی سبز 18-24 خرداد

 

 

 

 

برنامه دوره جمع بندی پلاس شنبه 98/3/31 8 صبح الی 14 دختران  + 2 آزمون احتمالی و شبیه ساز
یکشنبه 98/4/1 15 الی 19 پسران

 

 

نحوه برگزاری کلاس ها (20 جلسه 1/5 ساعته) 10 جلسه 3 ساعتی مجموعا 30 ساعت 390 هزار تومان
8 جلسه 1/5 ساعتی مجموعا 12 ساعت 150 هزار تومان

 

 

نحوه تسویه و پرداخت شهریه : بصورت نقدی

 

8 جلسه ای به تنهایی همراه 2 آزمون 270 هزار تومان

 

جهت ثبت نام فرم زیر را پر کنید:

 

لطفا صبر کنید