دانش آموران عزیز پس از مشاهده ی DVD های آموزشی می توانند به راحتی طبق تئوری برعکس خوان ها و آموزش ها و تکنیک های ارائه شده توسط استاد تست زده و در آزمون شرکت نمایید. پس از اتمام آزمون خود را بسنجید و نتیجه حاصل را با آزمون های قبلی مقایسه کرده و آنالیز نمایید.

موفق باشید دوستان 🙂